Formativ bedömning ur ett helhetsperspektiv

Utbildning på programrådsmöten

På vår skola har vi programråd, vilket innebär att lärarna som i stor utsträckning undervisar på ett visst program har möten tillsammans. I takt med att skolan har växt har detta ersatt våra gamla personalmöten. Som lärare tillhör man ett fast programråd under minst ett läsår och vi har programrådsmöten varannan måndag mellan 15.15 och 16.30. Varannat möte (alltså ett programråd i månaden) är vikt åt utbildning för alla lärare i programråden inom formativ bedömning. Vartannat möte innehåller andra praktiska frågor kring program, elever, temadagar och allt annat som behöver organiseras, administreras och avhandlas. Den här avgränsningen har fungerat väldigt bra, tycker jag, eftersom det blir tydligt vilket fokus som finns på varje möte, då vartannat möte handlar om organisation och vartannat om kollegialt lärande och utveckling. Eftersom vi har använt programrådstiden till kollegialt lärande har det också lett till att samtliga lärare har deltagit i den här utbildningen.

Det är förstelärarna tillsammans med programchefen som planerar innehållet i utbildningen, och som lärare på samhällsprogrammet (och förstelärare) har jag ansvarat för utbildningsinnehållet för lärarna på samhällsprogrammet. Alla program tar alltså avstamp i det övergripande temat ”formativ bedömning”, men utformningen kan skilja sig lite åt beroende på program. Tanken är att läsåret 2014/2015 ska innehålla ett paket av seminarier som ska bidra till att:

 • öka medvetenheten om vad formativ bedömning innebär
 • vi får tips om konkreta arbetssätt och goda exempel (kollegialt lärande)
 • vi öppet kan diskutera bedömning, elevexempel, fallgropar.

Det första passet skapade vi gemensamt för alla program och rubriken var förljande: Vad är formativ bedömning för mig? Alla lärare fick i uppdrag att inför mötet förbereda en kort presentation på cirka fem minuter utifrån följande punkter:

 • ProcessReflektionPortfölj – vad betyder detta för mig?
 • Tre konkreta exempel på formativt arbetssätt i mitt klassrum. Visa upp!
 • Detta känner jag är de stora utmaningarna med formativ bedömning! Här vill jag lära mig mer!

Efter detta har jag, tillsammans med en annan förstelärare, planerat och skapat innehållet för efterföljande utbildningsträffar. Dessa har bland annat haft följande innehåll: 

 • Återkoppling. Vad är återkoppling och varför är det ett nödvändigt inslag i arbetet med formativ bedömdning? Hur kan vi arbeta med självskattning, kamratrespos och snabb återkoppling under lektionstid?
 • Digitala portföljer. Hur kan lärloggar/reflektionsloggar fungera och se ut och på vilket sätt kan de användas formativt?
 • Informell bedömning. Vad är informellt bedömningsunderlag? Kan vi hitta system för dokumentation?

Det har varit otroligt givande och lärorikt att ansvara för och skapa ett utbildningspaket som involverar skolans lärare. Ett mål för mig ha varit att den här utbildningen inte enbart ska bestå av föreläsningar utan också seminarier med tillfälle för både gruppdiskussioner och gruppövningar och enskild reflektion i utvecklingsloggen. Samtidigt har det funnits önskemål om att se goda exempel och här har jag bland annat berättat en del om hur jag arbetar med återkoppling.

Kort sammanfattat ville jag skapa ett utbildningspaket som innehöll både aktuell forskning, gemensamma övningar och diskussioner och en möjlighet för alla att delge funderingar och goda exempel, samt egna exempel från min egen undervisning. Jag tror att fortbildningen upplevs som meningsfull om dessa tre delar finns med. Eftersom vi år bland annat har fokuserat extra mycket på återkoppling, använde jag bland annat Christian Lundahls filmer som utgångspunkt eller bakgrund till diskussion:

Vi har diskuterat återkoppling ur många olika perspektiv, men lagt ganska mycket fokus på hur återkoppling kan användas för att ge mig svar på följande frågor:

 • Hur fungerar min undervisning?
 • Var befinner sig eleverna i sitt lärande?

I samband med detta har jag berättat hur jag arbetar med digitala portföljer, reflektionsövningar, mini-whiteboards med mera, för att skaffa mig en uppfattning om hur eleverna uppfattade en genomgång eller för att ”scanna av” och få syn på vad nästa steg i min undervisning kan/bör bli.

Utöver detta har jag i min utbildning med samhällslärarna inkluderat ett arbete kring högkvalitativa frågor och hur vi lärare kan verka för att engagera alla i klassrummet. Rubriken har varit följande: Återkoppling och informellt bedömningsunderlag att utveckla sättet vi ställer frågor på. Frågor av olika slag förekommer i klassrummet hela tiden och i det formativa klassrummet kan frågor som ställs “rätt” och på ett medvetet sätt stötta eleverna att ta sig till nästa nivå, samt ge mig som lärare värdefull information om min undervisning och återkoppling kring vad nästa steg bör bli. I den första delen hjälptes vi åt att skapa ett batteri av högkvalitativa frågor och i uppföljningsdelen ska vi fokusera på hur vi kan skapa klassrumsmiljöer där alla är engagerade och svarar, samt hur vi kan träna elever i att ställa frågor.

Åsa Edenfeldt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s